Asmens duomenų apsaugos politika

UAB „Eligita“ (toliau – Eligita) rūpinasi asmens duomenų apsauga ir privatumu. Eligita Asmens duomenų apsaugos politikos siekis – nubrėžti gaires bei įpareigoti Eligita vadovybę užtikrinti tinkamą Bendrojo Europos Sąjungos (ES) duomenų apsaugos reglamento 2016/679 nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso bei kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir pagarbą asmens privatumui.

Eligitos tikslas – teisėtai, sąžiningai, saugiai ir skaidriai tvarkyti darbuotojų ir klientų asmens duomenis, užtikrinti šių duomenų konfidencialumą pagal teisės aktų reikalavimus, todėl Eligita įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones siekiant apsaugoti Eligita darbuotojų, partnerių bei klientų asmens duomenis nuo neteisėto jų sunaikinimo ir/ar atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo:

  1. Eligita renka ir kaupia privačių asmenų duomenis tik teisėtai, tik būtinąja apimtimi ir saugo ne ilgiau nei tai yra būtina ir nustatyta teisės aktuose. Eligita vadovaujasi principu, kad su asmens duomenimis susijusi informacija, kuri nėra naudojama konkrečiam iš anksto nustatytam tikslui pasiekti, negali būti renkama ir kaupiama, o asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Eligita užtikrina, kad įmonėje nėra tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
  2. Eligita asmens duomenis tvarko sąžiningai. Eligita vadovaujasi tuo, kad tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami, o pasenę ir netikslūs – nedelsiant ištaisomi arba ištrinami; tvarkant šiuos asmens duomenis laikomasi konfidencialumo ir paslaptyje laikoma bet kokia su asmens duomenimis susijusi informacija, nebent tokia informacija būtų ar taptų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.
  3. Eligita partnerių ir klientų asmens duomenis tvarko tik tam, kad galėtų jiems pateikti geriausius komercinius sprendimus ir pasiūlymus bei tinkamai vykdyti su partneriais ir klientais sudarytas sutartis.
  4. Eligita įmonės viduje turi pasitvirtinusi Asmens duomenų tvarkymo taisykles, kuriose yra reglamentuota, kokiais tikslais, kokia apimtimi bei kas renka, kaupia ir saugo Eligita darbuotojų, partnerių ir klientų asmens duomenis, bei įtvirtinta, kokiomis organizacinėmis bei techninėmis priemonėmis yra užtikrinama šių asmens duomenų apsauga. Eligita darbuotojai yra privalomai informuojami apie įmonės viduje patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo taisykles bei turi galimybes nuolat su jomis susipažinti.
  5. Eligita partneriai ir klientai turi galimybę išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą dėl jų asmens duomenų naudojimo ir kaupimo bei pateikti prašymą dėl savo asmens duomenų ištrynimo ar perkėlimo, išskyrus atvejus, kai tai trukdytų Eligita ir Eligita partnerių bei klientų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Taip pat Eligita partneriai ir klientai turi galimybę parašu ar elektroninėmis priemonėmis išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą dėl jų asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.
  6. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis privačių Eligita darbuotojų, partnerių ir klientų asmens duomenų yra kaupiami ir saugomi elektroniniu būdu, Eligita vadovai užtikrina, jog Eligita serveriuose, kompiuteriuose ar kitose laikmenose kaupiami ir saugomi privačių asmenų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo virusų bei bandymų neleistinais būdais perimti, naudoti ar nutekinti asmens duomenis. Tuo pačiu primintina, jog nors Eligita ir imasi visų tinkamų veiksmų asmens duomenims apsaugoti, tačiau nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra ir negali būti visiškai saugūs.
  7. Eligita tvarkomi darbuotojų, partnerių ir klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais ir leistinais atvejais bei tvarka, esant asmens duomenų subjekto sutikimui arba esant kitokiam teisėtam asmens duomenų teikimo pagrindui.
  8. Eligita yra paskyrusi asmenis, kurie yra atsakingi už tinkamą Bendrojo Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymą įmonėje bei informuoja darbuotojus, į ką šie gali kreiptis klausimais, susijusiais su Bendruoju Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentu. Eligita užtikrina, kad įmonės darbuotojai ir kiti asmenys, kuriuos Eligita pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, atitinkančių teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, nuostatas.

LIETUVA
Centrinė būstinė
UAB „Eligita“
Draugystės g. 19D,
LT- 51231 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 456643
info@eligita.com

KAZACHSTANAS
„Eligita-Asia“
Mamyr - 4, Almaty,
050036 Kazakhstan.
Tel.: +7 727 380 0052,
Fax.: +7 727 380 0051,
info@eligita.kz
www.eligita.kz

UZBEKISTANAS
„Eligita“ LLC
Yakkasaray district, Tashkent,
100100 Uzbekistan.
tel.: +998 90 189 66 31
eligitauz@eligita.com
www.eligita.uz

UAB „Eligita”. Visos teisės saugomos. Privatumo politika ir duomenų apsauga